همه چیز در مورد همسریابی و ازدواج2(بخونی ضرر نکردی)

نامزدی ،بهترین فرصت عاشقی

در فرهنگ ما خیلی از دختر و پسر ها قبل از اینکه به زیر یک سقف مشترک بروند ،دوران نامزدی یا همان عقدکردگی را تجربه می کنند ، که هم فرصتی برای شناخت بهتر یکدیگر است و هم روز هایی با مسئو لیت کمتر و فرصت بیشتر برای ذخیره ی مهر و محبت. در این مقاله راهکارهایی برای گذراندن دوران نامزدی شیرین و موثر را می خوانید :

قسمتهایی از شخصیت همسرتان را خواهید شناخت که بهصورت معمولی امکان ندارد بر آنها آگاهی یابید مگر آنکه با هم زندگی کنید. برای شناخت شخصی که بهطور متناوب -نه پیوسته- او را میبینید ، هیچ راهی بهتر از این نیست که در عمل و در مقاطع زمانی مختلف و کوتاه، با او زندگی کنید. در دیدارهای کوتاهِ دو یا سه ساعت در هفته، افراد اغلب، بهترین رفتارشان را نشان میدهند. واقعیت در زمان طولانیتری، و در ارتباط نزدیک تر آشکار میشود. - درمییابید که آیا سبک زندگی شما و همسرتان، از تفاهم و هماهنگی حقیقی برخوردار است یا خیر.

ویژگیهایی که باعث میشوند عاشق کسی شوید و یا از دیدن او لذت ببرید ، ممکن است کافی نباشد تا هماهنگی همیشگیِ شما را بعد از آنکه همخانه شدید، تضمین کند.

ممکن است از عشقورزیدن به کسی لذت ببرید اما از زندگی با او نه. ویژگیهایی که باعث میشوند عاشق کسی شوید و یا از دیدن او لذت ببرید ، ممکن است کافی نباشد تا هماهنگی همیشگیِ شما را بعد از آنکه همخانه شدید، تضمین کند. ممکن است دریابید که سبک زندگی شما و همسر آینده تان، با یکدیگر هماهنگی و همخوانی ندارد.- درمییابید که قابلیت و توانایی همسرتان در ایجاد ارتباطی حقیقی و کانونی گرم، چه میزان است. ممکن است هرگز متوجه نشوید که همسرتان تا چه حد تمایل و قابلیت ارتباطی مستحکم و صمیمی را دارد مگر اینکه تعهد زندگی مشترک با او را عهدهدار شوید. تنها وقتیکه مجبورید با هم راجع به امور اقتصادی، غذا، مسؤولیتهای خانه، تملکات و... تصمیم بگیرید ، میتوانید از اینکه آیا همسرتان همراه خوبی است یا نه، مطمئن شوید. میتوانید از ازدواج به دلیلهای نادرست و زندگی مشترک زودهنگام و نسنجیده دوری کنید.

زندگی مشترک، میتواند تجربهی شیرینی از یک رابطه باشد اما چنانچه زودهنگام، نپخته و نسنجیده به آن وارد شوید ، اشتباه بزرگی خواهد بود.

شیوههای ایجاد خشنودی در دوران نامزدی:

همسران جوان با سرمایهگذاری در بانک عاطفی یکدیگر، میتوانند عشق و علاقهی خود را برای زندگی آینده ، حفظ نمایند. این سرمایهگذاریها میتواند شامل مهرورزیدنها، ابراز احساسات، توجه و محبت در لحظههای باهم بودن در دوران نامزدی و مراحل آغازین زندگی مشترک باشد.

درحقیقت، توجه و محبتی که زوجها در روزهای نخستین شروع زندگی به یکدیگر داشتهاند، طی چندین سال زندگی مشترک نیز (با تکرار و تنوع آنها) بهصورت سرمایهای برای زندگی مشترک آیندهشان محسوب میشود بهطوریکه با عادی شدن رابطهی زناشویی، شما میتوانید از سپردههای عاطفی خود که در دوران شروع زندگی مشترک سرمایهگذاری کردهاید، برداشت کنید و این، وقتی امکانپذیر است که نهتنها پیوسته بهطور لفظی و عملی به همسرتان بفهمانید که دوستش دارید، بلکه در هر فرصتی که بهدست میآورید، عشق و علاقهی خود را به او نشاندهید.

 اینکار با انجام روشهایی مهرورزانه، امکانپذیر است که شما برای ایجاد هیجان و خشنودی احساسی در همسرتان، میتوانید از آنها استفاده نمایید.بعضی از شیوههایی که در این قسمت به آنها اشاره شده است، ممکن است در نظرتان رؤیایی یا طنزگونه باشد اما به شما اطمینان میدهیم که برای خشنودی همسرتان، فوقالعاده مؤثر است.

فراموش نکنید که در طول زندگی مشترک، اگر همسرتان از لحاظ احساسی خشنود نباشد، اغلب نمیتواند به خواستههای شما پاسخ مساعد دهد.

خشنودی احساسی ، به این معناست که شما (زن و مرد) باید فداکاری کنید، رفتاری مهربانانه با نامزدتان در پیش بگیرید، از او تعریف کنید و لحظههای شاد و خاطرهانگیزی را برایش فراهم آورید.

 توجه داشته باشید که کارهای کوچک، از نقطهنظر همسرتان، بسیار بامعناست.مطمئن باشید نشاندادن علاقه و عشقتان با برنامهریزی، کاری بس عظیم و فوقالعاده است. باید بدانید اقدامهای کوچک مهربانانه، به همسرتان نشانمیدهد که او را چهقدر دوست دارید ، برایش احترام قائل هستید، از او قدردانی میکنید و مهمتر

/ 0 نظر / 15 بازدید