کلیدهای موفقیبت ما و شما

کلید موفقیت ما

1-     خوشبختی واقعی زمانی حاصل میشود که خود و تمام وجودمان را صرف رسیدن به اهداف بزرگمان کنیم.

2-     خوشبخت ترین و کار آمد ترین انسانها کسانی هستند که کاری را انجام میدهند و احساس میکنند که واقعا می توانند تغیری در دنبت ایجاد کنند.

3-     زندگی خود را آسان کنید مدام به دنبال راه های حذف کارها و فعالیت های غیر ضروری باشید.

4-     مردم به همان انذازه خوشبخت اند که خودشان تصمیم میگیرند.

5-     سعی و سعادت 2 چیز هستند که همیشه در پی هم می آیند.

6-     زندگی را آنطور که هست ببینید نه آنطور که دوست دارید باشد.

7-     شادی و خوشبختی برای پیشرفت مستمر در تحقق یک هدف یا ایده ارزشمند است.هر روز برای دستیابی به اهداف بزرگ خود قدمی بردارید.

8-     اگر فکر میکنید برای شادی و خوشبختی شما فرد دیگری تغییر کند شما محکوم به شکست هستید.

9-     بخش عظیمی از شادی و خوشبختی شما ناشی از داشتن روابط خوب با دیگران است مراقب طرز معاشرت خود با دیگران باشید.

10-میزان خوشبینی شما بستگی به این دارد که مسایل را چطور برای خود توجیه میکنید تفکر مثبت داشته باشید تا احساس خوشبختی کنید.

11-دوست داشتن به این معناست که خوشبختی خودمان را در خوشبختی دیگران بدانیم.

12-آنچه کم کم ما را سست میکند و خوشبختیمان را مسموم میکند این است که احساس میکنیم  به زودی خسته می شویم و به پایان آنچه برایمان جذاب است میرسیم.

13-از زندگی خوشنود باشید زیرا به شما فرصت دوست داشتن,کار کردن ,بازی کردن ونگاه کردن به ستارگان را میدهد.

14-خوشبختی وقفه ای است در بین دوره های تیره روزی.

15-اعمال خود را خالص کنید تا سعادتمند شوید.

16-تفکر,انسان را به نیکی و نیکو کاری دعوت میکند.

17-کوشش کنید زندگی را با شادی و شعف سپری کنید و شگفتی اهی آنرا احساس و لمس کنید.

18-وقت گرانبهای خود را صرف این پرسش نکنید که چرا جهان بهتر از این نیست؟این کار فقط اتلاف وقت است از خود بپرسید چگونه می شود آنرا بهتر کرد؟و با جواب دادن به آن را رسیدن به خوشبختی را هموار کنید.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید